Regulamin

 

Regulamin 


1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Niniejszy regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej firmę B&M Active Sp z o.o., Lema 4a/1, z siedzibą w Gdańsku, za pośrednictwem sklepu internetowego shotbull.pl ( zwanego dalej "sklepem internetowym") oraz określa zasady  zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe. 

2. SŁOWNICZEK

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Konto klienta - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez firmę "Iwona Mazurek",

Klient -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

Sklep internetowy ( Sklep ) -  serwis internetowy dostępny pod www.shotbull.pl , za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

Rejestracja - proces umożliwiający założenie indywidualnego konta klienta, na którym zebrane są dane o Kliencie, i do którego Klient ustawia hasło,

Sprzedawca - podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru tj. B&M Active Sp z o.o., Lema 4a/1, 80-126 Gdańsk, NIP 5833416715

Regulamin  – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Shotbull.pl;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.),

VAT - podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. 

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.shotbull.pl. 
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.shotbull.pl, prowadzony jest przez firmę B&M Active Sp z .o., Lema 4a/1, 80-126 Gdańsk, (NIP: 5833416715, REGON: 38790063) 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego. 


5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
b.) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
c.) włączona obsługa JavaScript
d.) włączona obsługa plików Cookies. 

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.czasnabuty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 


4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja i założenie konta Klienta. 
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnianego na jednej ze stron sklepu. 
3. Warunkiem rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się w zapisami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta zapisów niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.shotbull.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy.
 . Składając dyspozycję uruchomienia sprzedaży poprzez stronę internetową Sprzedawcy Klient podaje w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu. 
4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest potwierdzenie faktu zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”.
5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą  umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz - pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta - na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.czasnabuty.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym:
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922, z późn. zm.);
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.); 

 

6. REJESTRACJA I LOGOWANIE

1. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

3. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustanawia hasło do swojego konta.

4. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Sklepu.

5. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowego loginu w postaci adresu e-mail oraz hasła.

6. Logowanie umożliwia Klientowi złożenie dyspozycji uruchomienia usługi sprzedaży bez konieczności podawania przez Klienta jego danych.

7. DOSTAWA TOWARU

1. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.

2. Dostawy zamówionych towarów odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz dostarczane są do Paczkomatów.
Koszty dostawy podane są na stronie: KOSZTY DOSTAWY. Dodatkowo termin i koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia

3.. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania zamowienia na towar. Czas dostarczenia zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, paragonu lub faktury VAT.

5. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty wysłania paczki.  

8. PŁATNOŚCI

1. Na żądanie Klienta Sprzedawca tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę/dowód sprzedaży. Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury sprzedaży za obejmującą całą kwotę zamówienia, która obejmuje przekazaną sprzedawcy kwotę zakupu towaru wraz z dostawą. Sprzedawca wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.

2. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta :

a.) przelewem na numer konta bankowego 84 1240 2265 1111 0011 0397 8102,
b.) osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej,
c.) płatność natychmiastowa. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
d) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym aktualną stawkę podatku VAT.

9. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:

Klient:

zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  zwrócić Klientowi cenę produktu. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).  

3. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (www.shotbull.pl). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.  Oświadczenie o zwrocie można złożyć na FORMULARZU ZWROTU .
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Proszę niezwłocznie odesłać Towar na adres: Iwona Mazurek, Starocin 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni. 

5.  Odstępując od umowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie Art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego przez B&M Active Sp z o.o., Lema 4a/1, 80-126 Gdańsk; w celu zwrotu należności za zakupiony towar w wyniku odstąpienia od umowy. Wiedzą Państwo, że dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat oraz, ze mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Są Państwo świadomi, że podanie danych osobowych jest wymagane w celu dokonania zwrotu i wypłaty należności. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest brak możliwości zwrotu należności.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. B&M Active Sp z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego. 

2.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu lub adres email: info@shotbull.pl. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Reklamację można składać również drogą elektroniczną na naszej stronie www.shotbull.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania reklamacji pocztą elektroniczną. 

3 Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: B&M Active Sp z o.o., Lema 4a/1, 80-126 Gdańsk lub mailowo pod adres info@shotbull.pl  lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usługi.

3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.

4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Sprzedawa uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.

5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Spzrdawcę.

6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 3235 ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DPD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Poczty Polskiej S.A. lub InPost Paczkomaty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry lub w Paczkomacie InPost, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych.
 
12. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 
1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 
2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 
4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 
5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 30 % do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy ma ważność 60 dni. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym w terminie do 3dni po wystawieniu opinii.
 
6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Kloienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 
7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 
8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

13. PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej www.shotbull.pl, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich.

2. Sprzedawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Sprzedawcy, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.

14. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania ze strony internetowej www.shotbull.pl wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet.

2. Do korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych cookies (dalej: pliki cookies). Wyłączenie plików cookies uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej www.shotbull.pl.

15. ZMIANY REGULAMINU

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.

2. Sprzedawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.

3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

4. Korzystanie przez Klienta z usług Sprzedawcy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w sekcji Centrum Pomocy w zakładce Regulamin.

3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Sprzedawca będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.

5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Sprzedawcę  usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Można skontaktować się z nami na wiele sposobów:
e-mail: info@shotbull.pl
tel: (0048) 519 434 898 (pn-pt 9-17)

Dane Adresowe:
B&M Active Sp z o.o.
Lema 4a/1
80-126 Gdańsk

 

Promocje
WYZWANIE 32 DNI na Krągłe Pośladki
WYZWANIE 32 DNI na Krągłe Pośladki
9,99 zł 5,99 zł
szt.
E-book - Jędrne Pośladki do zrobienia w domu!
E-book - Jędrne Pośladki do zrobienia w domu!
59,99 zł 19,99 zł
szt.
Guma Oporowa + ebook "Jak trenować pośladki w domu?"
Guma Oporowa + ebook "Jak trenować pośladki w domu?"
79,00 zł 29,00 zł
szt.
Zestaw Gum Mini Band
Zestaw Gum Mini Band
59,00 zł 29,00 zł
szt.
Guma Dzielona Expander
Guma Dzielona Expander
19,99 zł 9,99 zł
szt.
Guma Regulowana Mini Band
Guma Regulowana Mini Band
59,00 zł 19,99 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl